Offrez une nouvelle jeunesse à votre toiture et façade avec nos traitements bio !

Un nettoyage respectueux de l’environnement pour une maison plus saine !

Laissez-nous prendre soin de votre toiture et façade avec des produits bio de qualité !

BS Rénovation
Toiture et Façade Bruxelles

Juridische vermeldingen

Gelieve de gebruiksvoorwaarden van deze website aandachtig te lezen voordat u de pagina’s ervan bekijkt. Door verbinding te maken met deze website, aanvaardt u de huidige voorwaarden zonder voorbehoud. Overeenkomstig de Belgische wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en de Belgische wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, zijn de verantwoordelijken van deze website www.bsrenovation.be:

Uitgever van de website:

BS Rénovation

BTW-nummer: BE 0658.852.110 Maatschappelijke zetel: Louizalaan 209, 1000 BRUSSEL (BELGIË) Beheerder: Steeve Boucq Datum van oprichting: 08/10/2012 Contact: contact@bsrenovation.be Telefoon: +32 465 79 31 06

Hosting:

o2switch 222-224 Boulevard Gustave Flaubert, 63000 Clermont-Ferrand Telefoon: +334 44 44 60 40 Publicatieverantwoordelijke: Steeve Boucq Webmaster: Steeve Boucq Ontwerp en realisatie van de website: BS Rénovation

Gebruiksvoorwaarden:

Deze website (www.bsrenovation.be) wordt aangeboden in verschillende webtalen (HTML, HTML5, Javascript, CSS, enz.) voor een beter gebruiksgemak en een aangenamer ontwerp. We raden aan om moderne browsers te gebruiken, zoals Chrome, Firefox, Safari, enz. BS Rénovation doet er alles aan om betrouwbare informatie te verstrekken en haar websites regelmatig bij te werken. Desalniettemin kunnen er fouten of weglatingen voorkomen. De gebruiker van de website dient daarom de juistheid van de informatie bij BS Rénovation te verifiëren en alle wijzigingen aan de website te melden die hij/zij nuttig acht. BS Rénovation kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van deze informatie of voor directe of indirecte schade die hieruit voortvloeit.

Hyperlinks:

De websites van BS Rénovation kunnen links bevatten naar andere websites of bronnen die op internet beschikbaar zijn. BS Rénovation heeft geen controle over deze websites die verbonden zijn met haar websites. BS Rénovation kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de beschikbaarheid van dergelijke externe sites en bronnen, noch kan zij deze garanderen. BS Rénovation kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit de inhoud van deze sites of externe bronnen, met name de informatie, producten of diensten die zij aanbieden, of enig gebruik dat van deze elementen kan worden gemaakt. De risico’s verbonden aan dit gebruik vallen volledig onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker, die zich moet houden aan hun gebruiksvoorwaarden. Gebruikers, abonnees en bezoekers van de websites mogen geen hyperlink naar deze website plaatsen zonder de uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van BS Rénovation. Indien een gebruiker of bezoeker een hyperlink naar een van de websites van BS Rénovation wenst te plaatsen, moet hij/zij een e-mail sturen die beschikbaar is op de website om zijn/haar verzoek om een hyperlink te plaatsen kenbaar te maken. BS Rénovation behoudt zich het recht voor om een hyperlink al dan niet te accepteren zonder de reden voor deze beslissing te hoeven rechtvaardigen.

Geleverde diensten:

Alle activiteiten van het bedrijf en de bijbehorende informatie worden gepresenteerd op onze website www.bsrenovation.be. BS Rénovation streeft ernaar om op de website www.bsrenovation.be zo nauwkeurig mogelijke informatie te verstrekken. De informatie op de website www.bsrenovation.be is niet volledig en de foto’s zijn niet bindend. De verstrekte informatie op de website www.bsrenovation.be is indicatief en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd of geüpdatet.

Beperking van aansprakelijkheid met betrekking tot gegevens:

De informatie op deze website is zo nauwkeurig mogelijk en de website wordt op verschillende momenten in het jaar bijgewerkt, maar kan onjuistheden of omissies bevatten. Als u een lacune, een fout of een vermeend defect constateert, kunt u dit per e-mail melden aan het adres info@firmebsrenovation.be en het probleem zo gedetailleerd mogelijk beschrijven (pagina met het probleem, gebruikte computer- en browserinformatie, enz.). Het downloaden van content gebeurt op eigen risico en onder de volledige verantwoordelijkheid van de gebruiker. Bijgevolg kan BS Rénovation niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade aan de computer van de gebruiker of enig verlies van gegevens als gevolg van het downloaden. Bovendien verbindt de gebruiker van de site zich ertoe toegang te krijgen tot de site met behulp van recente apparatuur, vrij van virussen en met een bijgewerkte browser van de laatste generatie.

Intellectueel eigendom:

Alle inhoud van deze website www.bsrenovation.be, inclusief maar niet beperkt tot afbeeldingen, tekst, video’s, animaties, geluiden, logo’s, gif’s en pictogrammen, evenals hun lay-out, zijn exclusief eigendom van het bedrijf, met uitzondering van merken, logo’s of inhoud die eigendom zijn van andere partnerbedrijven of auteurs. Elke reproductie, distributie, wijziging, aanpassing, verzending of publicatie, zelfs gedeeltelijk, van deze elementen is strikt verboden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van BS Rénovation. Een dergelijke reproductie of weergave, op welke manier dan ook, vormt een inbreuk die strafbaar is volgens de artikelen L.335-2 en volgende van de Belgische intellectuele eigendomswet. Het niet-naleven van dit verbod vormt een inbreuk die zowel civielrechtelijk als strafrechtelijk kan worden vervolgd. Bovendien kunnen de eigenaren van de gekopieerde inhoud juridische stappen ondernemen tegen u.

Melding bij de Privacycommissie:

Overeenkomstig de Belgische wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de Europese Unie is deze website aangemeld bij de Belgische Privacycommissie.

Geschillen:

Deze gebruiksvoorwaarden van de website www.bsrenovation.be worden beheerst door het Belgische recht, en elk geschil of geschil dat zou kunnen voortvloeien uit de interpretatie of uitvoering ervan valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Namen, België. De referentietaal voor de eventuele beslechting van geschillen is het Frans.

Persoonsgegevens:

Over het algemeen hoeft u ons geen persoonlijke gegevens te verstrekken wanneer u onze website www.bsrenovation.be bezoekt. Er zijn echter enkele uitzonderingen op dit principe. Voor bepaalde diensten die door onze website worden aangeboden, kan het zijn dat u bepaalde gegevens moet verstrekken, zoals uw naam, functie, bedrijfsnaam, e-mailadres en telefoonnummer. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u het online formulier invult in de “contact” sectie. In ieder geval kunt u weigeren om uw persoonlijke gegevens te verstrekken. In dat geval kunt u geen gebruik maken van de diensten van de website, zoals het aanvragen van informatie over ons bedrijf of het ontvangen van nieuwsbrieven. Tot slot kunnen wij automatisch bepaalde informatie over u verzamelen tijdens een eenvoudig bezoek aan onze website, zoals informatie over het gebruik van onze site, zoals de bezochte pagina’s en de geraad pleegde diensten, uw IP-adres, het type browser dat u gebruikt en uw toegangstijden. Dergelijke informatie wordt uitsluitend gebruikt voor interne statistische doeleinden, om de kwaliteit van de aangeboden diensten te verbeteren. De databases worden beschermd volgens de bepalingen van de Belgische wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de Europese Unie.